مشاوره پزشکی

کیست یاضایعه - پرسش 100

  • تصویر کاربر راضیه چهارشنبه ۴ مهر ۹۷( 5 سال پیش) دندان پزشکی تخصصی بزرگسالان
    ۵سال پیش دندانم راعصب کشی مجدد کردم ودکترگفتن که یه کیست تقریبابزرگ دربالای دندان قراردارد که ممکن است باعصب کشی خوب بشود.ویاممکن است خوب نشودودندان دردبگیردناچاربایددندان راکشید.الان بعداین چندسال دندان من مشکلی ندارد.ایااحتمال دارد که کیست برطرف شده آیا بدون عکس هم میتوان فهمید که برطرف شده
    1. تصویر کاربر کلینیک دکتر حسینیان چهارشنبه ۴ مهر ۹۷( 5 سال پیش)
      خیر .حتما وجود عکس pAبا وضوح بالا الزامیست.