مرور برچسب

فلوراید درمانی

قبل از مراجعه به دندانپزشکی کودکان و اطفال حتما بخوانید.

در دندانپزشکی کودکان و اطفال دکتر حسینیان تمامی خدمات دندانپرشکی اطفال شامل: فلورایدتراپی، فیشور سلانت،  شیارپوش درمان ریشه و دندانپزشکی کودکان با بیهوشی انجام می شود. دندان‌ های شیری، دندان‌ های موقتی در کودکان هستند که نقش مهمی را در…